Príprava na sviatosti


 • Sviatosť krstu

  Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a získavame účasť na vykupiteľskej smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Prijať sviatosť krstu môže každý nepokrstený človek, najčastejšie novonarodené deti. Žiadatelia o sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie, ktorí už dovŕšili siedmy rok veku, sa musia prihlásiť do katechumenátu. Je to Kristova škola viery a kresťanského života. Katechumenát trvá spravidla 1.5 roka. Krstiť môže biskup alebo kňaz a v latinskej cirkvi aj diakon. V prípade nevyhnutnosti - napríklad ohrozenie života, môže krstiť každý človek, aj keď sám nie je pokrstený.


  Ak chcete dať pokrstiť svoje dieťa v našej farnosti, je potrebné, aby jeden z rodičov dieťaťa prišiel s obyčajnou kópiou rodného listu dieťaťa na faru (najlepšie po tel. dohode), kde dohodneme termín krstu a termín krstnej náuky.
  Najbližšia výuka pre krst dospelých začne od septembra 2018. Krst sa bude konať na Bielu sobotu v roku 2020.


 • Sviatosť birmovania

  Sviatosť birmovania veriacich dokonalejšie spája s Cirkvou a upevňuje krstné zasvätenie Kristovi. Je to sviatosť kresťanskej dospelosti, v ktorej nás Duch Svätý napĺňa svojou silou.

  Pri sviatosti birmovania je nutný výber birmovného rodiča. Birmovným rodičom môže byť kresťan katolík (od 16 rokov), ktorý už prijal sviatosť birmovania a jeho život svedčí o prijatej viere. Birmovanca má sprevádzať spravidla krstný rodič. Naznačí sa tým spojitosť medzi krstom a birmovaním.


  Po prijatí sviatosti birmovania:

  1. Zapájať sa do života spoločenstva veriacich vo farnosti.
  2. Denne čerpať silu zo spojenia s Bohom v modlitbe.
  3. Zachovávať prikázania.
  4. V nedeľu a v prikázané sviatky byť prítomný na celej svätej omši.
  5. Často čítať Sväté písmo a poznať ho.
  6. Svedčiť o svojej viere slovom i životom pred tými, s ktorými sa stretám.
  7. Pravidelne pristupovať k sviatostiam.

  Sedem darov Ducha Svätého:
  1. Dar múdrosti
  2. Dar rozumu
  3. Dar rady
  4. Dar sily
  5. Dar poznania
  6. Dar nábožnosti
  7. Dar bázne voči Bohu


 • Najbližšia výuka pre sviatosť birmovania dospelých začne v septembri 2018. Sviatosť birmovania sa bude konať v roku 2019.

 • Sviatosť eucharistie

  Sviatosť Eucharistie (prvé sväté prijímanie) završuje uvádzanie do kresťanského života a umožňuje nám účasť na samej Pánovej obete. Eucharistia je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína. Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie.

  Podmienkou k tomu, aby človek mohol prijať eucharistiu - sväté prijímanie, je milosť posväcujúca v duši, t.j. sviatosť pokánia - svätá spoveď. Deti pristupujú k sviatosti prvého prijímania zvyčajne v 10. roku, po príprave v rámci výuky Katechizmu pre deti. U dospelých mu predchádza ročná príprava v rámci Katechizmu pre dospelých a pristupuje sa k nemu na sviatok Turíc.


 • Najbližšia výuka pre sviatosť prvého svätého prijímania dospelých začne v septembri 2018. Sviatosť prvého svätého prijímania dospelých sa bude konať na Turíce v roku 2019.

 • Sviatosť zmierenia a pokánia

  Sviatosť zmierenia a pokánia je sviatosť, v ktorej nám Boh službou cirkvi odpúšťa hriechy, a v ktorej sa uskutočňuje náš návrat k nebeskému Otcovi z poblúdenia hriechu. Kristus nám daroval sviatosť zmierenia na odpustenie hriechov spáchaných po krste.
  Sviatosť zmierenia pozostáva zo:


  1. spytovania svedomia
  2. ľútosť nad svojimi hriechmi
  3. silné predsavzatie nehrešiť
  4. vyznanie hriechov
  5. kajúcny skutok

  Moc odpúšťať hriechy majú biskupi a kňazi.


 • V kostole sv. Jindřicha sa môžete vyspovedať 20 minút pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov.

 • Sviatosť pomazania chorých

  Kristov súcit s chorými a jeho mnohé uzdravenia chorých sú jasným znamením, že s ním prišlo Božie kráľovstvo, a teda víťazstvo nad hriechom, nad utrpením a nad smrťou.
  Keďže Cirkev dostala od Pána rozkaz uzdravovať chorých, usiluje sa ho plniť starostlivosťou chorých, sprevádzanou prosebnou modlitbou.


  V prípade záujmu o sviatosť pomazania chorých, kontaktujte na t.č. 00420 224 229 266, v prípade súrnych stavov 00420 734 688 656. • Sviatosť vysviacky

  Pán Ježiš si z kruhu svojich učeníkov vyvolil Dvanástich a zveril im osobitnú úlohu. Na jej plnenie im dal špeciálnu duchovnú moc. Odovzdávanie služobnej úlohy a moci je šiestou sviatosťou, ktorá sa volá sviatosť vysviacky. Táto sviatosť je rozdelená na tri stupne, obsahuje tri samostatné vysviacky: biskupskú vysviacku (ňou sa udeľuje plnosť apoštolskej a kňazskej moci); kňazskú vysviacku (ňou sa udeľuje kňazská moc); diakonskú vysviacku (ňou sa udeľuje služobná moc). V časovom poradí diakonská vysviacka je prvá a najnižšia; až po nej môže nasledovať kňazská vysviacka; a až po kňazskej vysviacke môže nasledovať biskupská vysviacka, ktorá je najvyššia. Vysvätení (biskup, kňaz, diakon) majú špeciálnu služobnú účasť na Kristovom učiteľskom, pastierskom a kňazskom poslaní. So služobnou účasťou na Kristovom poslaní je spojená aj duchovná moc, ktorú ostatní pokrstení nemajú.

  Cirkev venuje Štvrtú Veľkonočnú nedeľu (Nedeľu Dobrého pastiera) modlitbám za kňazské povolania. Dobré je venovať tomuto úmyslu aj prvý štvrtok alebo prvú sobotu v mesiaci.


  Modlitba za kňaza vo farnosti – za duchovného otca


  Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že máme medzi sebou kňaza, tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev.
  Prosíme ťa daj mu vernosť a vytrvalosť v tejto svätej službe a nám daj živú vieru, aby sme v ňom videli tvojho posla.
  Urobil si ho naším vodcom a duchovným otcom: daj mu ducha múdrosti a rady,
  daj mu úprimnosť otcovskej lásky a nám dar úcty a oddanosti,
  aby sme s vierou počúvali jeho slová a s radosťou sa zhromažďovali okolo tvojho oltára,
  na ktorom on koná sväté tajomstvá. Daj nám i jemu trpezlivosť a vzájomné porozumenie.
  Daj mu zdravie a silu pre jeho zodpovednú službu.
  Naplň ho duchom horlivosti a svätosti,
  aby bol vždy naším dobrým pastierom a aby nás priviedol do neba. Amen.
  Modlitba za biskupa


  Modlime sa za nášho biskupa M.
  Pane, nech stojí pevne a nech statočne vykonáva úlohu pastiera,
  ktorú má jedine z tvojej svätej vôle.
  Bože, ty v každej partikulárnej cirkvi putujúcej na zemi zjavuješ jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev;
  láskavo udeľ svojim veriacim, aby sa zhromažďovali okolo svojho pastiera a zjednocovali sa v Duchu Svätom prostredníctvom evanjelia a Eucharistie daj,
  aby biskupi dôstojne zastupovali celý tvoj ľud a stali sa znamením a nástrojom prítomnosti Krista vo svete.
  Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
  Modlitba za pápeža


  Modlime sa za nášho Svätého Otca pápeža M.
  Nech ho Pán zachováva a ochraňuje bez úhony v službe svätej Cirkvi.
  Bože, večný pastier, ty buduješ Cirkev s mnohotvárnym bohatstvom svojich darov a spravuješ ju mocou svojej lásky;
  udeľ milosť svojmu služobníkovi M., ktorého si ustanovil za hlavu svojho ľudu, aby ho riadil v Kristovom mene ako učiteľ, kňaz a pastier.
  O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.
  Modlitba za duchovné povolania


  Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí,
  tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
  Poď a nasleduj ma! Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na Tvoj hlas.
  Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby.
  Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
  ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
  Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
  Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ,
  aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov, osôb zasvätených službe evanjelia.
  Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania,
  pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. Amen.


 • Sviatosť manželstva

  Predmanželská náuka
  Nasledujúci cyklus predmanželských náuk bude v septembri 2018. V prípade záujmu volajte na tel. číslo: 00420 734 688 656.
  Číslo bankového účtu: 3269085389/0800.